Contacts

Ristorante San Martino
Via San Martino, 8
37011 Bardolino – Verona
Lake Garda – Italy

Phone +39 045 6212489
Fax +39 045 62.12.489
E-mail: info@ristorantesanmartino.com